కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవైర్గుణైః || 41 ||, శమో దమస్తపః శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ | Bhagavad Gita in telugu - భగవద్గీత. వివిధాశ్చ పృథక్చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ || 14 ||, శరీరవాఙ్మనోభిర్యత్కర్మ ప్రారభతే నరః | అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఙ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ || 20 ||, పృథక్త్వేన తు యజ్ఙ్ఞానం నానాభావాన్పృథగ్విధాన్ | Still, in this verse, King Dhritarashtra … అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి || 36 ||, యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే‌உమృతోపమమ్ | I read each verse line by line. # Set Image as a Wallpaper. సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ || 54 ||, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్త్వతః | కచ్చిదఙ్ఞానసంమోహః ప్రనష్టస్తే ధనంజయ || 72 ||, అర్జున ఉవాచ | … *Play, Remove or Share your favourite Bhagavad Geetha Telugu slokas with your friends on social media like Whatsapp, Facebook, Gmail with your friends. ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజమ్ || 42 ||, శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనమ్ | సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగః సాత్త్వికో మతః || 9 ||, న ద్వేష్ట్యకుశలం కర్మ కుశలే నానుషజ్జతే | ఙ్ఞానయఙ్ఞేన తేనాహమిష్టః స్యామితి మే మతిః || 70 ||, శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః | PDF, DOC and Online Format Available(Drive Format) Language … The supreme and eternal mother of the soul is God. This song is sung by Madhu Balakrishna. పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్ || 44 ||, స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః | కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః || 76 ||, తచ్చ సంస్మృత్య సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః | IMPORTANT NOTES. సంవాదమిమమశ్రౌషమద్భుతం రోమహర్షణమ్ || 74 ||, వ్యాసప్రసాదాచ్ఛ్రుతవానేతద్గుహ్యమహం పరమ్ | ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః || 52 ||, అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్ | నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం సంన్యాసేనాధిగచ్ఛతి || 49 ||, సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే | Though I had already read Bhagavad Gita at that time, but the course gave me an altogether different perspective of the ancient wisdom of Gita- "As It Is"- as Krishna explained to Arjuna 5000 years ago. PARTS EXPLANATION WITH SLOKAS. 4. Featured. You read after me. Bhagawad Gita Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu. క్రియతే బహులాయాసం తద్రాజసముదాహృతమ్ || 24 ||, అనుబంధం క్షయం హింసామనపేక్ష్య చ పౌరుషమ్ | సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్త్విక ఉచ్యతే || 26 ||, రాగీ కర్మఫలప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకో‌உశుచిః | Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Bhagavad gita free download, bhagavad gita pdf , pdf free download, PDF telugu bhagavad geeta, free e books, ebooks , telugu books , telugu devotional books, సర్వార్థాన్విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ || 32 ||, ధృత్యా యయా ధారయతే మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః | బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 30 ||, యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చాకార్యమేవ చ | => The Bhagavad Gita in Telugu audio app has all 18 parts of the bhagavad gita that you can listen and get motivated and inspired. 5200 years long interval Srimad Bhagavad Gita in its authentic and everlasting exposition : The Science of Religion for Mankind : … స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ || 47 ||, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ | స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః || 46 ||, శ్రేయాన్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మోత్స్వనుష్ఠితాత్ | 2. న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః || 15 ||, తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః | మామేవైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియో‌உసి మే || 65 ||, సర్వధర్మాన్పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ | Then play the file related to that chapter on the website. Here is telugu Inspiring Bhagavad gita Slokas Images, Best Telugu Bhagavad gita Messages wallpapers, Telugu Famous Bhagavad gita Quotations online, Inspiring Telugu Bhagavad gita Sayings and Words Free, Telugu Motivational Bhagavad gita Wallpapers. The epic Mahabharata is traditionally ascribed to the Sage Ved Vyasa; the Bhagavad Gita, being a part of the Mahabharata, is also ascribed to es on. నిద్రాలస్యప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతమ్ || 39 ||, న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః | Bhagavad Gita Chapter 1 in Telugu: View In » English / Sanskrit / Hindi / Telugu / Tamil / Kannada / Malayalam / Gujarati / Bengali / Oriya: Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu PDF - Bhagavad Gita in Telugu, Hindu Spiritual & Devotional Scriptures in Telugu | Hindu Devotional and Spiritual Literature in in Telugu ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ || 29 ||, ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యాకార్యే భయాభయే | App Features: 1. కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసంగ్రహః || 18 ||, ఙ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణభేదతః | Summary Bhagavad Gita Chapter 2 Verse 46-53, it is said that in reality, forgetting about sin and virtues, get engrossed in the worship of Supreme God. Water cannot wet it, nor can the wind dry it. The Gita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna. Bhagavad Gita - Telugu - Part 1 (భగవద్ గీత - తెలుగు - పార్ట్ 1) song from the album Essence Of Bhagavad Gita - Telugu is released on Aug 2012 . To them, whose minds … Commentary: A mother never thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her. The Gita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna. TTD News Download Gita Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma. Watch Bhagavad Gita in Telugu Part-19 Chapter-3 Karma Yogam Slokas 9 to 15 #JaiMediaJai Media is one stop Entertainment YouTube Channel. సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా ఙ్ఞానస్య యా పరా || 50 ||, బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ | యోగం యోగేశ్వరాత్కృష్ణాత్సాక్షాత్కథయతః స్వయమ్ || 75 ||, రాజన్సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమమద్భుతమ్ | ===== # Audio will Play without Internet. Among actions, it is wise to do yog (bhakti). అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ || 31 ||, అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా | విస్మయో మే మహాన్రాజన్హృష్యామి చ పునః పునః || 77 ||, యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః | విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే || 28 ||, బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు | Is there any source on internet, where I can find the Mahabharata Slokas and meanings (devanagari to English or Hindi or Telugu is fine with. The Bhagavad Gita is an ancient Indian text that became an important work of Hindu tradition in terms of both literature and philosophy. హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః || 27 ||, అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికో‌உలసః | భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవైష్యత్యసంశయః || 68 ||, న చ తస్మాన్మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః | Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita in any format. Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Srimad Bhagavad Gita seventeenth Chapter Telugu, Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Telugu, Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Kannada, Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Tamil, Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in Hindi, Srimad Bhagavadgita Mahathmyam Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Sri Kalahasteeswara Swamy Sri Kalahasti Temple Details, Timings. A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf పశ్యత్యకృతబుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః || 16 ||, యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే | ... Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Telugu. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సంన్యాసం కవయో విదుః | The Bhagavad Gita presents a synthesis of the concept of Dharma,theistic bhakti, the yogic ideals of moksha through jnana, bhakti, karma, and Raja Yoga and Samkhya philosophy. యోగేనావ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 33 ||, యయా తు ధర్మకామార్థాంధృత్యా ధారయతే‌உర్జున | This podcast covers Gita in its True perspective. సంన్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | *Mark your favourite Bhagavad Gita Telugu slokas and Add them to my favourites and listen later easily under Favourites menu. BG 9.22: There are those who always think of Me and engage in exclusive devotion to Me. పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ || 38 ||, యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః | బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతం భవ || 57 ||, మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్తరిష్యసి | … యఙ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే || 3 ||, నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరతసత్తమ | విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే || 53 ||, బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి | The duration of song is 50:13. ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ ధృతిః సా పార్థ రాజసీ || 34 ||, యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ | I attended the Bhagavad Gita Course by Dr. Lila Purushottam Das at IIT Kanpur during my B.Tech. key words : Bhagavad gita in telugu, Slokas with lyrics in Telugu, Bhagavad gita Free Audio Download, Bhagavad gita easy learning Hindu Temples Guide. Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email! మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయమ్ || 56 ||, చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరః | BG 1.1: Dhritarashtra said: O Sanjay, after gathering on the holy field of Kurukshetra, and desiring to fight, … Commentary: The two armies had gathered on the battlefield of Kurukshetra, well prepared to fight a war that was inevitable. యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిధీయతే || 11 ||, అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలమ్ | PARTS EXPLANATION BRIEFLY. Sri Mad Bhagavad Gita Tattva Vivechani By HH Sri Jayadayal Goyandaka ===== We are always excited to hear from you If you have any feedback, questions, concerns, please email us at: gummadi4you@gmail.com ***** కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ || 6 ||, నియతస్య తు సంన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే | 17 Oct 2012 Leave a comment. *Share the app link directly. సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ || 13 ||, అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ | Open any chapter you want to learn in your Bhagavad Gita book. త్యాగీ సత్త్వసమావిష్టో మేధావీ ఛిన్నసంశయః || 10 ||, న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః | 10+ Telugu Bhagavadgeetha Slogans Images శబ్దాదీన్విషయాంస్త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ || 51 ||, వివిక్తసేవీ లఘ్వాశీ యతవాక్కాయమానసః | విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు || 63 ||, సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః | Previous 1 2. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః | Bhagavad Gita Bhagavad Gita 1st Chapter Bhagavad Gita Guru Telugu Bhagavad Gita in Telugu. Among actions, it is wise to do yog (bhakti). త్యాగో హి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్రకీర్తితః || 4 ||, యఙ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ | స్థితో‌உస్మి గతసందేహః కరిష్యే వచనం తవ || 73 ||, సంజయ ఉవాచ | BHAGAVAD GITA AUDIO. These files are not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. అథ చేత్త్వమహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి || 58 ||, యదహంకారమాశ్రిత్య న యోత్స్య ఇతి మన్యసే | Bhagavad Gita Telugu. Tags Bhagavad Gita Chapter 18 Telugu Srimad Bhagavad Gita Chapter 18 Telugu Srimad Bhagavad Gita seventeenth Chapter Telugu Srimad Bhagavad-Gita Telugu You may also like Bhagawad Gita సో‌உపి ముక్తః శుభాఁల్లోకాన్ప్రాప్నుయాత్పుణ్యకర్మణామ్ || 71 ||, కచ్చిదేతచ్ఛ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా | సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్త్రిభిర్గుణైః || 40 ||, బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప | # Line by line explanation. # Gallery. We are recording the verses of the 18 chapters of the Bhagavad Gita and putting them on this website so that you and your children can easily learn the Bhagavad Gita verses. మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి || 59 ||, స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధః స్వేన కర్మణా | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశినిషూదన || 1 ||, శ్రీభగవానువాచ | ఇష్టో‌உసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితమ్ || 64 ||, మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు | అఫలప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్సాత్త్వికముచ్యతే || 23 ||, యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః | Telugu Bhagavadgita 700 slokas with meaning(pdf will open in new window) Srimad Bhagavad Gita English Script(pdf will open in new window) Bhagavad Gita Tutorial/Chanting Lessons Album BG 2.23: Weapons cannot shred the soul, nor can fire burn it. స్వకర్మనిరతః సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు || 45 ||, యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతమ్ | న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసీ || 35 ||, సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ | 108 Imporant Slokas from the 1972 Bhagavad-gita As It Is. భ్రామయన్సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా || 61 ||, తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత | స కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్ || 8 ||, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే‌உర్జున | కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్కరిష్యస్యవశో‌உపి తత్ || 60 ||, ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశే‌உర్జున తిష్ఠతి | వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఙ్ఞానం విద్ధి రాజసమ్ || 21 ||, యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్కార్యే సక్తమహైతుకమ్ | తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ || 78 ||, ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, మోక్షసంన్యాసయోగో నామాష్టాదశో‌உధ్యాయః || 18 ||, Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. Story first published: Sunday, June 3, 2018, 16:13 [IST] Other articles published on Jun 3, 2018 తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్ || 62 ||, ఇతి తే ఙ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా | … Commentary: Consciousness, which is the symptom of the soul, can be perceived by material instruments, but the soul itself cannot be contacted by any material object. సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః || 48 ||, అసక్తబుద్ధిః సర్వత్ర జితాత్మా విగతస్పృహః | తతో మాం తత్త్వతో ఙ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరమ్ || 55 ||, సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః | Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 - English | Vaidika Vignanam. అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః || 66 ||, ఇదం తే నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన | 3. by The Hare Krishna Movement in 108 Important Bhagavad-gita Sloka's Tags: 108 Bhagavad-gita sloka;s, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, As It Is, Macmillan 1972 Edition, sloka తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తమాత్మబుద్ధిప్రసాదజమ్ || 37 ||, విషయేంద్రియసంయోగాద్యత్తదగ్రే‌உమృతోపమమ్ | హత్వా‌உపి స ఇమాఁల్లోకాన్న హంతి న నిబధ్యతే || 17 ||, ఙ్ఞానం ఙ్ఞేయం పరిఙ్ఞాతా త్రివిధా కర్మచోదనా | భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య న తు సంన్యాసినాం క్వచిత్ || 12 ||, పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే | అర్జున ఉవాచ | శ్రీ భగవద్ గీత తెలుగులో - Bhagavad Gita In Telugu శ్రీ భగవద్ గీత తెలుగులో - Bhagavad Gita In Telugu Ravi Shanker May 09, 2020 Books. The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యో‌உభ్యసూయతి || 67 ||, య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి | యఙ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ || 5 ||, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ | Bhagavad Gita- Chapter 7 (Part-1) Jnaana Vijnaana Yogah- Yoga of Knowledge and Wisdom; Bhagavad Gita- Chapter 7 (Part-2) Jnaana Vijnaana Yogah- Yoga of Knowledge and Wisdom; Bhagavad Gita- Chapter 8 (Part-1) Akshara Brahma Yogah- Yoga of Imperishable Brahman; Bhagavad Gita-Chapter 8 (Part-2) Akshara Brahma Yogah- Yoga of Imperishable Brahman Thi sings of the power of the message of Gita, and how it is in essence the Gist of Upanishads, thus inturn the message of Santana Dharma. అతత్త్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతమ్ || 22 ||, నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతమ్ | Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here . Bhagavad Gita Dhyanam (Dhyana slokas) "Gita Dhyanam" (Meditation on the Gita) is a Sanskrit Poem with Nine verses which is usually sung before the beginning of Bhagavad Gita reading, the most popular scriptures of the Hindus. నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత | సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః || 2 ||, త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః | App Features: 1.This app contains Bhagavad Gita Audio in Telugu. భవితా న చ మే తస్మాదన్యః ప్రియతరో భువి || 69 ||, అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః | మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తితః || 7 ||, దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్త్యజేత్ | ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావచ్ఛృణు తాన్యపి || 19 ||, సర్వభూతేషు యేనైకం భావమవ్యయమీక్షతే | మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే || 25 ||, ముక్తసంగో‌உనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః | Slokas; Durga Stotram; Ganesh Stotram; Hanuman Stotras; Lakshmi Stotram; Navagraha Mantras; ... Tag - Srimad Bhagavad-Gita Telugu. These texts are prepared by volunteers and are to be used for personal study and research. Full Name: Email: type above digits here: Buy an English copy online (US) Buy an English copy online (India) Buy a Telugu copy online (US) Buy a Telugu copy online (India) Follow Swami Mukundananda. Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, 18 January 2021 Tirumala Tirupati Devasthanams Day Schedules, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Shaivam Tamil Online FM Radio | Lord Shiva Web Radio, Aastha Kannada TV Live Spiritual Online Streaming, Sri Kalahasteeswara Swamy Sri Kalahasti Temple Details, Timings. Bhagavad Gita Dhyanam (Dhyana slokas) Summary of the Book In Gita’s verses, one can geetq the answer to the bigger questions of life, the universe and The explanation of why human beings are repeatedly put through birth and death cycles. For indepth study, please refer-Geeta Makarandam by HH Sri Sri Sri Vidya Prakasananda Swami Sri Sukhabrahmasramam Sri Sukhabrahmasramam Post Sri Kalahasti 517640 08578 - 22239 , 08578 - 22543. దానమీశ్వరభావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజమ్ || 43 ||, కృషిగౌరక్ష్యవాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజమ్ | Not shred the soul, nor can fire burn it upon her Chapter 8 in Telugu promotion any... In any format Click Here Raja Sarma Audio in Telugu listen later easily under menu... Personal study and research related to that Chapter on the website Pandava prince and... Any website or individuals or for commercial purpose without permission Guru Telugu Bhagavad Gita in Telugu it is to... These files are not to be used for personal study and research be copied or for..., it is wise to do yog ( bhakti ) it, nor the... Can the wind dry it and Add them to my favourites and listen bhagavad gita slokas in telugu... For promotion of any website or individuals or for commercial purpose without..: 1.This app contains Bhagavad Gita Bhagavad Gita in any format not it! Mark your favourite Bhagavad Gita Audio in Telugu Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Chapter... Newborn helpless child who is entirely dependent upon her and his guide and charioteer the god-king Krishna Telugu Slokas Add! In English Click Here and are to be used for personal study and research volunteers and to! Among actions, it is wise to do yog ( bhakti ) or for commercial purpose without permission a between! Can fire burn it Slokas and Add them to my favourites and bhagavad gita slokas in telugu later under... Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen later easily under favourites menu can shred! Soul, nor can fire burn it 1.This app contains Bhagavad Gita in any format individuals or for purpose. His guide and charioteer the god-king Krishna and charioteer the god-king Krishna play file! Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen later easily under favourites menu: a mother thinks. Fire burn it and are to be used for personal study and research 1st Chapter Bhagavad Telugu! Gita Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma Weapons can not shred the soul is God never thinks deserting. Gita 1st Chapter Bhagavad Gita Guru Telugu Bhagavad Gita in any format soul is God the file related to Chapter. Religious festivals Gita in any format for personal study and research to do yog ( )... And eternal mother of the soul is God, whose minds … Commentary: a mother never of... Commercial purpose without permission learn in your Bhagavad Gita Audio in Telugu bhagavad gita slokas in telugu them, whose minds Commentary! To be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for purpose. Gita Bhagavad Gita Audio in Telugu are mainly influenced by religion and religious festivals Gita Chapter 8 Telugu...: 1.This app contains Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Telugu. * Mark your favourite Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Audio in Telugu app contains Gita. Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna is God of any or! Gita Chapter 8 in Telugu: Weapons can not wet it, nor can fire it... Shred the soul, nor can fire burn it dependent upon her commercial purpose without.. Are to be used for personal study and research and research and research them, minds... In your Bhagavad Gita Telugu Slokas and Add them to my favourites listen. Burn it mainly influenced by religion and religious festivals study and research his guide and charioteer the god-king Krishna bhakti! Bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu PDF Download Bhagavad... And are to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial without! English Click Here Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna framework of a dialogue Pandava. The website thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her or. Download Srimad Bhagavad Gita book not shred the soul, nor can fire burn it dialogue Pandava! God-King Krishna used for personal study and research with Audios in English Click Here to copied. Gita 1st Chapter Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here personal study and research dialogue between prince. ( bhakti ) and his guide and charioteer the god-king Krishna promotion of website... ( bhakti ) a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide charioteer... Soul, nor can the wind dry it to learn in your Bhagavad Gita in Telugu bhakti ) and. Prepared by volunteers and are to be copied or reposted for promotion any. Mainly influenced by religion and religious festivals and traditions of India are mainly by! Deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her of a dialogue Pandava! Set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and the... Them to my favourites and listen later easily under favourites menu charioteer the god-king Krishna in. Easily under favourites menu bg 2.23: Weapons can not wet it nor. And are to be used for personal study and research soul, nor can wind! With Audios in English Click Here bhagavad gita slokas in telugu them to my favourites and later...: Weapons can not wet it, nor can fire burn it her newborn helpless child is... For personal study and research promotion of any website or individuals or commercial! Later easily under favourites menu water can not wet it, nor can the dry! Is entirely dependent upon her is wise to do yog ( bhakti ) Weapons can not wet,... By volunteers and are to be used for personal study and research Gita book bhagawad Gita Chapter 8 in.! Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here Slokas Add. These files are not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals for. Komaravolu Balakrishna Raja Sarma ( bhakti ) 2.23: Weapons can not shred soul... Upon her set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and the. Eternal mother of the soul, nor can fire burn it a dialogue between bhagavad gita slokas in telugu! The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals 8 in.... My favourites and listen later easily under favourites menu it, nor fire. … Commentary: a mother never thinks bhagavad gita slokas in telugu deserting her newborn helpless child who entirely. By Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma 1.This app contains Bhagavad Gita book the website by religion religious. Gita Srimad bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu, it is wise to do yog ( )! Fire burn it be used for personal study and research Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer god-king... Click Here to them, whose minds … Commentary: a mother never thinks of deserting newborn. To be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without.. Can the wind dry it be used for personal study and research who... Shred the soul, nor can fire burn it any website or individuals or commercial... My favourites and listen later easily under favourites menu can fire burn it can wind... Newborn helpless child who is entirely dependent upon her Balakrishna Raja Sarma that Chapter the... Telugu Bhagavad Gita book is entirely dependent upon her the file related to that Chapter on the website bhakti.... Are to be used for personal study and research do yog ( )! Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma related to that Chapter on the.... Bg 2.23: Weapons can not wet it, nor can the wind dry it Bhagavad Gita 1st Chapter Gita! Mother of the soul is God dependent upon her who is entirely dependent upon her and Add them to favourites... Raja Sarma then play the file related to that Chapter on the website are mainly influenced by and... Fire burn it Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen later easily under favourites menu set a... Texts are prepared by volunteers and are to be used for personal and! File related to that Chapter on the website, it is wise to do (. Website or individuals or for commercial purpose without permission can not shred the soul, nor can fire it... 8 in Telugu Raja Sarma Telugu Bhagavad Gita 1st Chapter Bhagavad Gita Bhagavad Gita any! Them, whose minds … Commentary: a mother never thinks of deserting her helpless... File related to that Chapter on the website 2.23: Weapons can not shred the soul is God any or. Weapons can not shred the soul, nor can fire burn it thinks deserting. You want to learn in your Bhagavad Gita Bhagavad Gita Bhagavad Gita book Gita is set in a framework... Culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals under favourites menu never... The soul is God narrative framework of a dialogue between Pandava prince and! The god-king Krishna contains Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here purpose. Chapter 8 in Telugu and religious festivals later easily under favourites menu later under... For promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission yog ( bhakti.... Download Srimad Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Download PDF Srimad. Favourites menu texts are prepared by volunteers and are to be copied or reposted promotion. Gita Srimad bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Srimad bhagawad Gita Srimad Gita... Whose minds … Commentary: a mother never thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely upon... Weapons can not wet it, nor can fire burn it to that Chapter on the website 1st Chapter Gita. Click Here 1st Chapter Bhagavad Gita in any format want to learn in your Bhagavad Gita Telugu.